Ogólne Warunki Wypożyczenia

§1 Czym są OWW

 1. Skrótem OWW określa się niniejszy dokument – „Ogólne warunki wypożyczenia„. Stanowi on załącznik do umowy wypożyczenia i określa szczegółowe zasady świadczenia usług wypożyczenia rowerów elektrycznych, rowerów tradycyjnych, sprzętu i wyposażenia turystycznego, objętego przedmiotem umowy (dalej określanego zbiorczo skrótem: sprzętu), przez wypożyczalnię rowerów elektrycznych kręć kołem dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

§2 Wykaz pojęć i definicji

1. W niniejszym dokumencie OWW przyjmuje się następujące definicje:
A. Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe wypożyczenie sprzętu przez Wypożyczającego i / lub korzystająca z pakietów, przygotowanych przez Wypożyczającego, obejmujących usługi, świadczone przez Kręć kołem;
B. Wypożyczający – Arkadiusz Korzeniowski, prowadzący wypożyczalnię rowerów elektrycznych kręć kołem w ramach działalności gospodarczej pod firmą Freshwww Korzeniowski Arkadiusz, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 34/82, NIP 6292252437;
C. Rower elektryczny: rower posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z baterii – akumulatora, wypożyczany Klientowi w ramach umowy wypożyczenia;
D. Usługa wypożyczenia: wynajem sprzętu na warunkach określonych w umowie wypożyczenia. Umowa reguluje w szczególności liczbę i typ rowerów, czas wypożyczania (datę wypożyczenia i zwrotu), liczbę dni, miejsce wypożyczenia i zwrotu, jak również wypożyczenie dodatkowych elementów sprzętu i wyposażenia.
Usługa wypożyczenia roweru obejmuje również ładowarkę do baterii typu użytkowanego w danym rowerze.
E. Czas wypożyczenia: liczba dni, na które zawierana jest umowa wypożyczenia sprzętu. Każdy dzień wypożyczenia rozpoczyna się o godzinie 00:00 i trwa do północy, niezależnie od liczby rzeczywistych godzin wypożyczenia sprzętu w danej dobie. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość określenia w warunkach rezerwacji i umowie wypożyczenia godzin i dni, w które możliwe jest wydanie/zwrot sprzętu i wyposażenia w danym miejscu zwrotu (np. poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-20:00).
Wydanie/zwrot sprzętu i wyposażenia poza wskazanymi godzinami jest niemożliwy, chyba że zostanie to wcześniej ustalone z Wypożyczającym, a umowa wypożyczenia trwa wówczas do czasu skutecznego zwrotu rowerów, sprzętu i wyposażenia przez Klienta w podanych w umowie godzinach.

§3 Ceny i opłaty

1. Wszystkie ceny są cenami umownymi i określone są w kwotach brutto, chyba, że umowa wypożyczenia stanowi inaczej.
2. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych umową wypożyczenia w okresie jej trwania.
3. Opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz za świadczone bezpośrednio przez Kręć Kołem określone w umowie wypożyczenia, składają się z następujących elementów:
A. kaucji gwarancyjnej (dalej: kaucji) za sprzęt, wypożyczany w okresie trwania umowy wypożyczenia oraz potwierdzenie rezerwacji usług wypożyczenia i usług, oferowanych przez kręć kołem.
B. opłaty za wypożyczenie sprzętu. Opłata ta stanowi wynagrodzenie Wypożyczającego tytułem wypożyczenia sprzętu w ramach umowy wypożyczenia. Opłata ta uiszczana jest w pełnej wysokości najpóźniej w momencie wydania sprzętu.

4. Wysokość i forma zapłaty kaucji określona jest w umowie wypożyczenia sprzętu.
5. Do momentu zawarcia umowy wypożyczenia, kwota kaucji stanowi zabezpieczenie realizacji umowy wypożyczenia.
6. W trakcie trwania umowy wypożyczenia kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie wypożyczonego sprzętu oraz realizacji zamówionych świadczeń, oferowanych przez Kręć Kołem.
7. Kaucja podlega zwrotowi w całości po zakończeniu umowy wypożyczenia.
8. W szczególnych przypadkach, określonych w OWW (rozdział 6: zwrot kaucji), Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji opłatę za:
A. naprawy / odtworzenie uszkodzonego sprzętu i zwrot innych kosztów, poniesionych w wyniku użytkowania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z OWW.
B. nie wywiązanie się Klienta z umowy wypożyczenia (np. wydłużenie terminu wypożyczenia lub zmiana miejsca zwrotu sprzętu, nie uzgodniona wcześniej z Wypożyczającym).
C. opłaty za niewykorzystane zgodnie z rezerwacją usługi, zarezerwowane u Kręć Kołem w ramach umowy wypożyczenia.

§4 Procedura rezerwacji

1. Rezerwacja może być dokonana bezpośrednio w siedzibie Wypożyczającego, telefonicznie lub , e-mail zamieszczony na stronie internetowej Wypożyczającego.
2. W celu dokonania rezerwacji sprzętu w wypożyczalni rowerów elektrycznych Kręć kołem,  należy wypełnić i wysłać formularz rezerwacyjny, znajdujący się na stronie www.kreckolem.pl Konieczne jest wypełnienie WSZYSTKICH pól formularza.
3. W ciągu 24 godzin od wysłania formularza rezerwacyjnego, na podany w formularzu rezerwacyjnym adres mailowy Klienta przesłana zostanie oferta, zawierająca potwierdzenie możliwości realizacji usług w określonych w formularzu rezerwacyjnym terminie i zakresie, numer rezerwacji, ceny za usługi wskazane w formularzu, jak również numer rachunku bankowego do wpłaty kaucji wraz z podaniem wysokości kwoty kaucji.
4. W przypadku braku dostępności sprzętu w określonym terminie, konieczności doprecyzowania zamówienia itp. sytuacji, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu Klienta skontaktuje się przedstawiciel Wypożyczającego, w celu doprecyzowania warunków wypożyczenia. Po doprecyzowaniu zamówienia wysłana zostanie na wskazany w formularzu adres mailowy oferta, zawierająca stosowne poprawki i / lub uzupełnienia.
5. Klient akceptuje warunki oferty poprzez dokonanie wpłaty kaucji na podany w ofercie numer rachunku bankowego lub wyrażenie zgody na preautoryzację karty kredytowej Klienta w wysokości podanej w ofercie.

6. W przelewie kaucji w tytule podać należy numer rezerwacji, określony w mailu z ofertą.
7. W celu potwierdzenia rezerwacji, kaucja musi być wpłacona (wraz z przesłaniem potwierdzenia lub ustanowieniem blokady na karcie kredytowej Klienta) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
8. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest później niż 7 dni przed dniem wypożyczenia sprzętu i wyposażenia, płatność i wysłanie potwierdzenia przelewu kaucji musi nastąpić tego samego dnia, najpóźniej 2 dni przed umowną datą wypożyczenia sprzętu.
9. Brak wpłaty kaucji w podanym terminie i kwocie upoważnia Wypożyczającego do anulacji zamówionych świadczeń.
10. Opłata za wypożyczenie sprzętu musi być uiszczona najpóźniej w momencie odbioru sprzętu, gotówką lub przelewem, wraz z przesłaniem mailem potwierdzenia przelewu.
11. Klient dokonujący rezerwacji zobowiązany jest skontaktować się z Wypożyczającym najpóźniej na 48 godz. przed planowanym terminem imprezy, w celu ostatecznego potwierdzenia godziny i miejsca odbioru sprzętu oraz potwierdzenia ostatecznego zestawienia sprzętu.
12. Brak potwierdzenia oznaczać będzie przygotowanie przez Wypożyczającego sprzętu zgodnie ze złożoną rezerwacją oraz konieczność zapłaty za cały przygotowany sprzęt, nawet, gdy np. liczba wypożyczonych rowerów lub czas wypożyczenia ulegnie zmniejszeniu.

13. Zmiany w zakresie rezerwacji wymagają uzgodnienia i potwierdzenia mailowego pomiędzy Klientem a Wypożyczającym.
14. Klient ma prawo zrezygnować z rezerwacji bez ponoszenia żadnych kosztów w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem umowy wypożyczenia, po zgłoszeniu tego faktu i potwierdzeniu mailowym pomiędzy Klientem a Wypożyczającym. Wówczas kaucja podlega zwrotowi w 100%.
15. Jeżeli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni, lecz dłuższym niż 2 dni przed planowanym rozpoczęciem umowy wypożyczenia, Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji wpłaconej przez Klienta koszty niewykorzystanych świadczeń, zamówionych w Kręć Kołem na rzecz Klienta.
16. Rezygnacja z rezerwacji w terminie krótszym niż 2 dni od planowanej daty zawarcia umowy stanowi przesłankę do zatrzymanie kaucji w całości przez Wypożyczającego.
17. Jeżeli Wypożyczający z przyczyn niezależnych od Klienta nie jest w stanie dopełnić warunków rezerwacji i anulować rezerwację, zwraca on Klientowi kaucję w pełnej wysokości wraz z rekompensatą w wysokości:
A. 100% wartości kaucji, jeżeli anulacja miała miejsce do 2 dni przed rozpoczęciem umowy wypożyczenia,
B. 20% wartości kaucji, jeżeli anulacja miała miejsce do 7 dni przed rozpoczęciem umowy wypożyczenia,
C. 0% wartości kaucji, jeżeli anulacja miała miejsce więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem umowy wypożyczenia.
18. Rekompensata za anulację wypożyczenia wyczerpuje roszczenia Klienta wobec Wypożyczającego.

§5 Pozostałe warunki wypożyczenia, reklamacje

1. Osoba dokonująca rezerwacji jest domyślnie wskazana w umowie wypożyczenia jako osoba zawierającą umowę w imieniu Klienta.
2. Osoba podpisująca umowę wypożyczenia w imieniu Klienta musi mieć ukończone 18 lat, a jej dane osobowe są możliwe do potwierdzenia poprzez weryfikację dokumentu tożsamości przez osobę wydającą sprzęt i wyposażenie.
3. Warunkiem wydania sprzętu jest wylegitymowanie się osoby podpisującej umowę wypożyczenia dokumentem, potwierdzającym tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia oraz zgodność danych podanych przez osobę zawierającą umowę w imieniu Klienta.
4. Dopuszcza się zawarcie umowy wypożyczenia z osobą inną niż osoba dokonująca rezerwacji, lecz dane takiej osoby, wraz ze stosowną informacją o tym fakcie, muszą być podane przez osobę dokonującą rezerwacji w formularzu rezerwacyjnym, lub przesłane mailem w uzupełnieniu zgłoszenia, najpóźniej 48 godzin przed datą wydania sprzętu.
5. Osoba podpisująca w imieniu Klienta umowę wypożyczenia przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, jak również za zapłatę pełnego kosztu wypożyczenia sprzętu, objętego umową wypożyczenia i wskazanego w umowie. Pokrywa również opłatę kaucji (lub zabezpieczenia w innej formie) za wypożyczony sprzęt.
6. Osoba dokonująca rezerwacji jest także odpowiedzialna za poinformowanie pozostałych osób o warunkach wypożyczenia sprzętu oraz świadczenia usług dodatkowych przez Wypożyczającego.
7. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonano płatności, a przy jego braku (wpłata przekazem pocztowym) w formie przekazu pocztowego na adres Klienta, podany w rezerwacji.
8. Reklamacje związane z niewłaściwym wykonaniem przez Wypożyczającego należy składać w trakcie realizacji umowy wypożyczenia lub w momencie odbioru sprzętu. Są one rozpatrywane przez Wypożyczającego w sposób zwyczajowo przyjęty w usługach i zgodnie z przepisami o ochronie praw konsumenta. 

§6 Zwrot kaucji

1. Wypożyczający zwraca kaucję Klientowi w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia umowy wypożyczenia, chyba że zaistnieją przesłanki do potrącenia części kaucji z tytułu zdarzeń, opisanych w niniejszych OWW.
2. Potwierdzeniem zakończenia umowy wypożyczenia jest zdanie przez Klienta kompletnego, objętego zestawieniem sprzętu, w terminie i miejscu określonym umową wypożyczenia, w niepogorszonym stanie technicznym i bez poważnych zabrudzeń.
3. Podstawę zwrotu kaucji stanowi potwierdzenie przyjęcia sprzętu, podpisane przez osobę reprezentującą Klienta, stanowiące część umowy wypożyczenia.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia/zniszczenia/zagubienia/zabrudzenia/przewłaszczenia części lub całości sprzętu, będącego przedmiotem umowy, sporządzany jest protokół, potwierdzony dokumentacją fotograficzną i podpisany przez strony dokonujące odbioru. Zaleca się, aby w takiej sytuacji również Klient wykonał dokumentację fotograficzną.
5. Drobne, pojedyncze zadrapania, otwarcia, itp. stwierdzone małe uszkodzenia, nie wpływające na korzystanie z wypożyczonego sprzętu, nie stanowią podstawy do potrącenia z zaliczki i nie są ujmowane w protokole.
6. Awarie wynikłe z typowej eksploatacji sprzętu (np. rozciągnięcie łańcucha, przebicie dętki, obluzowanie lampki, wypadnięcie śrub mocujących błotnik, rozregulowanie/wytarcie się hamulców, rozregulowanie przerzutek, urwanie się linki/suwaka w zapięciu sakwy) lub awarie części roweru, wynikające z wady fabrycznej, nie stanowią podstawy do potrącenia z kaucji i nie są ujmowane w protokole.
7. W przypadku braku zgody Klienta na sporządzenie i/lub podpisanie protokołu, przedstawiciel Wypożyczającego ma prawo wezwać służby porządkowe, w celu potwierdzenia stanu faktycznego.
8. W przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzi się niekompletność/uszkodzenie sprzętu, jego poważne zabrudzenie lub inne wady, wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub naprawy i wpływające na obniżenie jego wartości rynkowej, Wypożyczający ma prawo potrącić z zaliczki koszty naprawy/wymiany/czyszczenia sprzętu, po cenach katalogowych w sklepie www.rower.com.pl i serwisie w sklepie.  Wartość wymiany/naprawy potrącana jest z kaucji, a za usługę Klient otrzymuje fakturę VAT. Jeżeli koszt napraw/wymiany sprzętu przekracza wartość kaucji, Wypożyczający ma prawo do roszczenia wobec Klienta z tytułu rekompensaty na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
9. W przypadku opóźnienia zwrotu całości lub części sprzętu (wydłużenia czasu wypożyczenia niezgodnie z warunkami umowy), Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji opłatę za wydłużenie wypożyczenia obliczaną według cen określonych w umowie wypożyczenia (iloczyn liczby wypożyczonych rowerów x cena za dzień wypożyczenia).
10. W przypadku zwrotu sprzętu objętego umową w miejscu innym niż określone w umowie, Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji kwoty w wysokości 50 zł brutto za każdy wypożyczony rower, lub kwotę w wysokości 250 zł brutto za każdy wypożyczony rower, o ile zwrot następuje w innym miejscu. Jeżeli Wypożyczający z tytułu dojazdu do miejsca zwrotu sprzętu poniósł dodatkowe koszty przekraczające tę kwotę, ma również prawo do roszczenia wobec Klienta z tytułu rekompensaty na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
11. Zwrot w siedzibie Wypożyczającego dokonywany jest bez naliczania dodatkowych opłat.

§7 Zasady poprawnego użytkowania sprzętu, objętego umową wypożyczenia

1. Wypożyczający zapewnia wypożyczenie roweru posiadającego obowiązkowe wyposażenie, zapewniające bezpieczeństwo użytkownika: działającą lampkę przednią i tylnią, dzwonek, sprawne hamulce oraz elementy odblaskowe.
2. Klient zawierając umowę wypożyczenia potwierdza, że dokonał jazdy testowej oraz odbiera sprzęt sprawny i działający poprawnie.
3. Klient zawierając umowę wypożyczenia oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego, oraz z zachowaniem należytej dbałości o wypożyczone elementy.
4. Klient oraz pozostałe osoby użytkujące wypożyczony sprzęt są odpowiedzialne za wszelkie zdarzenia spowodowane użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, w tym za zdarzenia wynikłe z naruszenia przepisów obowiązującego prawa przy korzystaniu z wypożyczonego sprzętu, z wyłączeniem sytuacji, wynikających z wad ukrytych wypożyczonego sprzętu.
5. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, użytkujące wypożyczony sprzęt w okresie trwania umowy wypożyczenia, ponosi Klient, podpisujący umowę wypożyczenia.
6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie przez Klienta przedmiotów wartościowych w czasie trwania umowy wypożyczenia w związku z eksploatacją wypożyczonego sprzętu.
7. Klient jest zobowiązany do pozostawiania wypożyczonego sprzętu bez nadzoru wyłącznie w bezpiecznych miejscach i z poprawnie założonym zabezpieczeniem, udostępnionym przez Wypożyczającego.
8. Klient jest obowiązany do dbałości o wypożyczony sprzęt, w szczególności:
A. pozostawianie wypożyczonego sprzętu pod odpowiednim nadzorem, z zabezpieczeniem i w bezpiecznych miejscach;
B. stosowania przy rowerze udostępnionej przez Wypożyczającego blokady przeciwkradzieżowej;
C. dbałości o oczyszczenie i wysuszenie wypożyczonego sprzętu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub jazdy przez trudny teren;
D. dbałości o pozostawianie baterii wyłącznie w stanie częściowego lub pełnego naładowania.
9. Klient nie jest upoważniony do dokonywania samodzielnych napraw (wykraczających poza zwykłe czynności eksploatacyjne), modyfikacji, przeróbek wypożyczonego sprzętu.
10. Stwierdzenie użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem, w tym np. jazda po plaży, wodzie na wypożyczonych rowerach, pozostawianie roweru na noc na otwartym terenie bez odpowiedniej osłony przed warunkami atmosferycznymi i/lub bez zabezpieczenia, skutkuje niezwłocznym zerwaniem umowy i obciążeniem Klienta kosztami napraw oraz przywrócenia sprzętu do użytku.

§8 Sytuacje awaryjne

1. Wypożyczający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie sprzętu objętego przedmiotem umowy przez Klienta i pozostałe osoby, w imieniu których Klient zawiera umowę na wypożyczenie sprzętu objętego niniejszą umową, ani za awarie/usterki wynikające ze zwykłej eksploatacji sprzętu (np. przebicie opony).
2. Koszty kradzieży / zagubienia / utraty / zniszczenia / przewłaszczenia / poważnego uszkodzenia sprzętu objętego przedmiotem umowy w trakcie trwania umowy wypożyczenia pokrywa Klient.
3. W przypadku awarii sprzętu, wynikającej z wad fabrycznych wypożyczonego sprzętu, lub uszkodzenia spowodowanego przez Klienta niewłaściwą eksploatacją / zaniedbaniem, Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie i w miarę możliwości – mailowo) Wypożyczającego. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia Klientowi niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia awarii / uszkodzenia do udzielenia wszelkiej pomocy, pozwalającej na kontynuację umowy wypożyczenia.
4. Wraz z rowerem Wypożyczający udostępnia Klientowi zapięcie (zabezpieczenie przeciwkradzieżowe) wraz z jednym kluczem. Klient jest obowiązany zwrócić po okresie wypożyczenia zapięcie wraz z kluczem. Brak klucza oznacza konieczność obciążenia klienta kosztem zapięcia przeciwkradzieżowego, potrącanym z zaliczki.
5. W przypadku kradzieży całości lub części sprzętu, objętego przedmiotem niniejszej umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wypożyczającego.
6. Wypożyczający nie dokonuje zwrotu całości lub części kosztów wypożyczenia sprzętu, jeżeli Klient z przyczyn leżących po stronie Klienta lub wynikających z jego woli lub w wyniku działania siły wyższej nie wykorzystał w całości czasu wypożyczenia sprzętu.

§9 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Dane osobowe udostępnione przez Klienta w formularzu rezerwacyjnym i umowie wypożyczenia przetwarzane są wyłącznie na potrzeby funkcjonowania wypożyczalni rowerów elektrycznych Kręć Kołem.
2. Warunkiem wysłania zgłoszenia rezerwacji oraz zawarcia umowy wypożyczenia jest podanie w zgłoszeniu prawdziwych i poprawnych danych osobowych Klienta, wraz z akceptacją OWW oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Podanie danych do zgłoszenia i umowy jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny zawarcia umowy wypożyczenia. Szczegóły danej rezerwacji i umowy wypożyczenia udostępniane są jedynie stronom umowy wypożyczenia.
4. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest wypożyczalnia rowerów elektrycznych Kręć Kołem, prowadzona w ramach działalności gospodarczej pod firmą Freshwww Korzeniowski Arkadiusz, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 34/82, NIP 6292252437.
5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania lub korekty.
6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych.
7. Klient w formularzu rejestracyjnym lub na stronie internetowej może wyrazić zgodę na nieodpłatne przesyłanie materiałów informacyjnych (newsletter) o nowościach, promocjach, ofertach wypożyczalni rowerów elektrycznych Kręć Kołem oraz na wskazany adres poczty elektronicznej.
8. Zgoda na przesyłanie materiałów informacyjnych drogą mailową obejmuje także zgodę na otrzymywanie ankiet dotyczących jakości i zakresu świadczonych usług oraz profilu, oczekiwań i preferencji konsumenckich klienta. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w formie anonimowej do celów statystycznych i marketingowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych i ankiet, wysyłając przez formularz na stronie http://ebike-bieszczady.pl/kontakt stosowną informację.

§10 Zmiany OWW

1. Zmiana OWW następuje w momencie ich opublikowania na stronie internetowej www.ebike-bieszczady.pl
2. Dla danej umowy wypożyczenia obowiązujące są OWW, zamieszczone na stronie internetowej w dniu zawarcia umowy wypożyczenia.

§11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWW stosować się będzie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku porozumienia spory rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczającego.